શ્લોક ૬ : સ્મરણ શ્લોક

तदेव लग्नं सुदिनं तदेव
ताराबलं चंद्रबलं तदेव ।

विद्याबलं दैवबलं तदेव
लक्ष्मीपते तेऽङ्‌घ्रियुगं स्मरामि ।।

અર્થાત
એ મુહૂર્ત શ્રેષ્ઠ છે , એ દિવસ ઉત્તમ છે
એ કાળ ઉત્કૃષ્ટ છે જયારે આપણે તારા (નક્ષત્ર) , ચંદ્ર (શુકન લેવા), વિદ્યા (ગ્રહોને સાધવા) અને દૈવ (કર્મો ) દ્વારા આપણે ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન ધરીએ છીએ, જે લક્ષ્મીના પતિ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.