કોઈ નઝમ ૭૯

જોવા માટેની  આંખો એક છે
છતાંય
ક્યાંક સમજ ફેર છે તો
ક્યાંક નજર ફેર છે.