કોઈ નઝમ ૭૮

આજે ફરી તેને મળવાનુ મન થાય છે

પાસે બેસી વાત કરવાનુ મન થાય છે

એટલો લાજવાબ હતો તેનો આંસુ લુછવાનો અંદાજ

કે આજે ફરી રડવાનું મન થાય છે