Archive for the ‘મનુષ્યનું આભૂષણ’ Tag

આજનો સુવિચાર – મનુષ્યનું આભૂષણ


नरस्याभरणं रूपं , रूपस्याभारणं गुण: |
गुणस्याभरणं ज्ञानं , ज्ञानस्याभरणं क्षमा ||


અર્થાત : મનુષ્યનું આભૂષણ એનું રૂપ હોય છે. રૂપનું આભૂષણ ગુણ હોય છે. ગુણનું આભૂષણ જ્ઞાન હોય છે. અને જ્ઞાનનું આભૂષણ ક્ષમા હોય છે. આથી જ્યારે સદગુણ , સાચ્ચું જ્ઞાન અને ક્ષમા જે મનુષ્યમાં હોય તે મનુષ્ય ખરા અર્થમાં સ્વરૂપવાન ગણાય છે.