Archive for the ‘પ્રસન્નતા’ Tag

આજનો સુવિચાર – પ્રસન્નતા

Happiness is inward, not outward
So it does not depend on what we have, but on what we are.

– Henry Van Dyke

પ્રસન્નતા એ આંતરિક લાગણી છે એ બાહ્ય વસ્તુનો વિષય નથી.
એનો આધાર આપણી પાસે શું છે તેના પર નથી પણ આપને શું છીએ તેના પર છે.