Archive for the ‘જાણવા જેવું – પરોપકારી ૨’ Tag

જાણવા જેવું – પરોપકારી ૨

भवन्ति नम्रस्तरवः फलोद्रमैः
नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः ।
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः
स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् ॥

 

અર્થાત –
વૃક્ષો પાર ફળ આવવાથી એ ઝુકે છે (નમ્ર બને છે), પાણીથી ભરેલા વાદળ આકાશમાંથી નીચે આવે છે , સારા લોકો સમૃદ્ધિથી ગર્વિષ્ઠ નથી બનતાં , પરોપકારીઓનો આ સ્વભાવ છે