Archive for the ‘આદિ શંકરાચાર્ય’ Tag

શ્લોક ૧ :”ભજ ગોવિન્દમ્”


पुनरपि जननं पुनरपि मरणं जननीजठरे शयनम्।
इह संसारे बहुदुस्तारे कृपयाऽपारे पाहि मुरारे।। २१।।

વારંવાર જન્મ મળવો, વારંવાર મરવું અને વારંવાર માતાના ઉદરમાં સૂવું વગેરે બહુ કષ્ટકારક છે. આ દુખઃમય સંસારથી પાર થવું ઘણું કઠિન છે. હે ભગવાન ! આપની અપાર કૃપાથી મારો ઉદ્ધાર કરો.

(” ભજ ગોવિન્દમ્ ” – આદિ શંકરાચાર્ય)