આજનો સુવિચાર

एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्ते च साधुना।
आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चन्द्रेण शर्वरी॥

અર્થાત – જેમ ચંદ્રમાં એકલો રાતની શોભા વધારે છે , એ જ પ્રમાણે એક વિદ્વાન સજ્જન પુત્ર કુળને આહ્લાદિત કરે છે