Archive for the ‘દુહા’ Category

દુહા ૪ – નારી

હે નારી તું નારાયણી ,
નારી છે રતનની ખાણ ;
નારીથી નરની પ્રજાત રે,
જણ્યા ધ્રુવ પ્રહલાદ સમા
—————————————————————-
અર્થ છે : નારી લક્ષ્મીનું  સ્વરૂપ છે. નારી રત્નોની (ગુણો) ખાણ છે. નારીથી ઉત્તમ પુરુષોની પેઢી પેદા  થાય છે જે ધ્રુવ અને પ્રહલાદ જેવા બને છે.