Archive for the ‘કોઈ શાયરી , કોઈ ગઝલ , કોઈ નઝમ’ Category

કોઈ નઝમ ૭૬

દુઃખી થાવાને માટે કોઇ ધરતી પર નહીં આવે;

હવે સદીઓ જશે ને કોઇ પયગમ્બર નહીં આવે..

હવે તો દોસ્તો ભેગા મળી વ્હેંચીને પી નાખો,

જગતનાં ઝેર પીવાને હવે શંકર નહીં આવે…