શ્લોક : કૃષ્ણનાં નામોનો સારાંશ ૧૧

મહાભારતમાં સંજય ભગવાન કૃષ્ણનાં અનેક નામોનું રહસ્ય ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવતા કહે છે

 

विष्णुर्विक्रमणाद्देवो जयनाञ्जिष्णुरुच्यते।
शाश्वतत्वादनन्तश्च गोविन्दो वेदनाद्भवाम् ।।

 

 

— મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૬૯ અધ્યાય

 

અર્થાત -ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વામન અવતારમાં પોતાનાં કમંડળથી સંપૂર્ણ વિશ્વને વ્યાપ્ત કરનાર વિક્રમણ હોવાથી “વિષ્ણુ” તરીકે ઓળખાય છે , જય કરવાથી “જિષ્ણુ”અને નિત્ય હોવાને કારણે “અનંત” છે. ગાય (અર્થાત ઈન્દ્રિયોના) જ્ઞાતા હોવાથી “ગોવિંદ” તરીકે પણ ઓળખાય છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.