આજનો સુવિચાર – વાણી

केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः।

वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता र्धायते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्॥

 

અર્થાત – બાજુબંધ પુરુષોને શોભતાં નથી અને ના ચંદ્રમાં સમાન ઉજ્જવળ હાર , ના સ્નાન, ના ચંદન , ના પુષ્પ અને ના ગુંથેલા કેશ એમની શોભા વધારે છે. કેવળ સુસંસ્કૃત પ્રકારે ધારણ કરેલી વાણી એમની શોભા વધારે છે , સાધારણ આભૂષણ નષ્ટ થાય છે , પણ વાણી તો સંતાન આભૂષણ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.