આજનો સુવિચાર – ગુરુ (૨)

यः समः सर्वभूतेषु विरागी गतमत्सरः ।
जितेन्द्रियः शुचिर्दक्षः सदाचार समन्वितः ॥

અર્થાત – ગુરુ સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે વીતરાગ (અનાસક્ત) અને મત્સર (અદેખાઈ) રહિત હોય છે , તેઓ જિતેન્દ્રિય , પવિત્ર, દક્ષ અને સદાચારી હોય છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.