શાસ્ત્રવિધાન – સનત્કુમાર ઉપદેશ 3

नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेच्छ्रियं रक्षेञ्च मत्सरात् ।।
विद्यां मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ।। ६०-४८ ।।

– નારદ પુરાણ , પૂર્વાર્ધ – ૬0 અધ્યાય

સનત્કુમાર શુકદેવજીને ઉપદેશ આપતાં કહે છે :
અર્થાત : મનુષ્યે તપને ક્રોધથી , સંપત્તિને ઈર્ષાથી , વિદ્યાને માન-અપમાનથી , અને પોતાને પ્રમાદથી બચાવી જોઈએ.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.