શાસ્ત્રવિધાન – સનત્કુમાર ઉપદેશ ૨

निवृत्तिः कर्मणः पापात्सततं पुण्यशीलता ।।
सद्वृत्तिः समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम् ।। ६०-४४ ।।

– નારદ પુરાણ , પૂર્વાર્ધ – ૬0 અધ્યાય

સનત્કુમાર શુકદેવજીને ઉપદેશ આપતાં કહે છે :
અર્થાત : પાપ કર્મથી દૂર રહો , પુણ્યનો નિશ્ચય કરો , સાધુ પુરુષોનાં વર્તાવને અપનાવો અને ઉત્તમ સદાચાર પાલન કરો – આ સર્વોત્તમ શ્રેયનું સાધન છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.