શાસ્ત્રવિધાન – સનત્કુમાર ઉપદેશ ૧

नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति विद्यासमं तपः ।।
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम् ।। ६०-४३ ।।

– નારદ પુરાણ , પૂર્વાર્ધ – ૬0 અધ્યાય

સનત્કુમાર શુકદેવજીને ઉપદેશ આપતાં કહે છે :
અર્થાત : વિદ્યાના સમાન કોઈ નેત્ર નથી. સત્ય સમાન કોઈ તપશ્ચર્યા નથી , રાગ (આસક્તિ) સમાન કોઈ દુ:ખ નથી અને ત્યાગ સમાન કોઈ સુખ નથી

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.