આજનો સુવિચાર – પવિત્ર

मुखो पवित्रं यदि रामनामं।

हृदय पवित्रं यदि ब्रह्म ज्ञानं

चरणौ पवित्रं यदि तीर्थ गमनं |

हस्तौ पवित्रं यदि पुण्य दानं||

 

અર્થાત : રામનામ વડે મુખ પવિત્ર થાય છે , બ્રહ્મજ્ઞાનથી હૃદય પવિત્ર થાય છે , તીર્થયાત્રા કરવાથી ચરણ પવિત્ર થાય છે, દાન-પુણ્યથી હાથ પવિત્ર થાય છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.