સુવિચાર – મન – મુક્તિ ૨

मनः कपिरयं विश्र्वपरिभ्रमण लम्पटः ।
नियन्त्रणीयो यत्नेन मुक्तिमिच्छुभिरात्मनः ॥

અર્થાત:
આ મનરૂપી મર્કટ વિશ્વનું ભ્રમણ કરવામાં લંપટ છે , મુક્તિની ઈચ્છા રાખવાવાળા મનુષ્યે યત્નપૂર્વક કાબુમાં રાખવું જોઈએ

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.