જાણવા જેવું – પરોપકારી ૨

भवन्ति नम्रस्तरवः फलोद्रमैः
नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः ।
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः
स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् ॥

 

અર્થાત –
વૃક્ષો પાર ફળ આવવાથી એ ઝુકે છે (નમ્ર બને છે), પાણીથી ભરેલા વાદળ આકાશમાંથી નીચે આવે છે , સારા લોકો સમૃદ્ધિથી ગર્વિષ્ઠ નથી બનતાં , પરોપકારીઓનો આ સ્વભાવ છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.