પણ ફરક છે – (એક અજ્ઞાત કવિની રચના પરથી)

તું ભલે કહે કે આપણાં વચ્ચે ઘણી સમાનતા
પણ ફરક છે …મારા ને તારા વલણમાં …
તું તરસાવી જાણે …ને હું વરસાવી જાણું …

તું ભલે કહે કે આપણાં હૃદયમાં થોડી વિગતા
પણ ફરક છે …મારા ને તારા વમળમાં …
તું હેમતમાં હરખે પણ હું તો પાનખરમાં એ પસરુ

તું કહે કે આપણાં મિલનમાં કંઈક અલ્પતા
પણ ફરક છે …મારા ને તારા રમણમાં …
તું અંતર રાખે ને હું તને અંતરમાં રાખું …!!

તું કહે કે આપણાં પ્રેમમાં કંઈક ઊણપતા
પણ ફરક છે “યાર”…મારા ને તારા ચલણમાં …
તું મારી કસોટીમાં વ્યસ્ત ને હું તારી યાદોમાં મસ્ત !!

 

— એક અજ્ઞાત કવિની રચના પરથી પ્રેરણા પામી લખેલું પદ્ય

વિગતા = ચિંતા

પસરુ =ખીલતું

ચલણ = રીત

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.