સુવિચાર – અનુસરણ

सत्यानुसारिणी लक्ष्मीः कीर्तिस्त्यागानुसारिणी।

अभ्याससारिणी विद्याबुद्धिः कर्मानुसारिणी॥

અર્થાત : લક્ષ્મી સત્યનું અનુસરણ કરે છે , કીર્તિ ત્યાગનું અનુસરણ કરે છે , વિદ્યા અભ્યાસનું અનુસરણ કરે છે , અને બુદ્ધિ કર્મનું અનુસરણ કરે છે।

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.