જાણવા જેવું – “અતિ”

अति रूपेण वै सीता चातिगर्वेण रावणः।
अतिदानाद् बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत्॥

 

અર્થાત –

અધિક સુંદરતાને કારણે માતા સીતાનું હરણ થયું હતું , અતિ ઘમંડને કારણે રાવણનું પતન થયું હતું અને અત્યંત દાની હોવાને કારણે રાજા બલિ સાથે છળ થયું હતું , આથી “અતિ” સર્વ કાળે વર્જિત છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.