જાણવા જેવું – વિદ્યા દાતા અને મંત્ર દાતા ગુરુ

विद्यादाता  मंत्रदाता गुरु लॅक्षगुणे: पितु:
मातु: सहस्त्रगुणवान्नास्त्यन्यस्तत्स्मो गुरु: |

 

— બ્રહ્મ વૈવિત્ર પુરાણ , બ્રહ્મ ખંડ , દશમો અધ્યાય

 

અર્થાત : વિદ્યા દાતા અને મંત્ર દાતા ગુરુ પિતા કરતાં લાખ ઘણાં અને માતા કરતાં હજાર ઘણાં અધિક (માન્ય) છે , એમનાં સમાન કોઈ ગુરુ નથી .

આથી રામજીનાં વનવાસનાં પ્રસંગે , ભરતજીને આશા હતી કે જો તેમનાં ગુરુ વશિષ્ઠજીએ જો રામજીને અયોધ્યા પર રાજ કરવાની આજ્ઞા આપી હોત તો એ પિતાનો આદેશ અને માતાની અરજી કરતા પણ વિશેષ અધિકાર મનાત , અને રામજી એને તુરંત માની લેત.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.