શિવ સ્તુતી ૧૫

कर-चरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम,
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व, जय-जय करुणाब्धे, श्री महादेव शम्भो॥

અર્થાત : હાથ વડે , પગથી , વાણીથી , શરીરથી , કર્મથી , નેત્રોથી અથવા મનથી અમે જે અપરાધ કર્યાં હોય , તે વિહિત (શાસ્ત્ર આજ્ઞા ) કે અવિહિત (અયોગ્ય ) હોય , તે સૌ (પાપને ) હે કરુણાસાગર શંભુ ક્ષમા કરજો અને આપની સદા જાય થાઓ.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.