કોઈ નઝમ -૬૭ : વેદના

કડવી ગોળીને ગળવાની હોય

ચગળવાની ન હોય,

વેદનાને તો વીસરવાની હોય

વાગોળવાની ન હોય..!

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.