શાસ્ત્રવિધાન : છ પ્રકારનાં પાપી મનુષ્ય

विकत्थनः स्पृहयालुर्मनस्वी
बिभ्रत्कोषं चपलो रोषणश्च।
एतान्पापाः षण्णराः पापधर्मान्
प्रकुर्वते नो त्रसन्तः सुदुर्गे ।

— ઉધોગ પર્વ , મહાભારત ૪૩ અધ્યાય

સનસુજાત મુની મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને તત્વ ઉપદેશ આપતા કહે છે :
“પોતાની બડાઈ કરનાર , લાલચુ , અહંકારી , નિરંતર ક્રોધી , ચંચળ અને આશ્રિતોની રક્ષા ના કરનાર મનુષ્ય પાપી છે

 

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.