શાસ્ત્રવિધાન : નિષિદ્ધ ધર્મ ૩

नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा मैथुनं वा समाचरेत्॥

સ્કંધ પુરાણ , મહેશ્વર ખંડ , કૌમારિકા ખંડ , અધ્યાય ૪૧

અર્થાત : જળની અંદર રહીને ક્યારે મૂત્ર ત્યાગ અથવા મૈથુન ના કરવું જોઈએ

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.