જાણવા જેવું – પાંચ જ્ઞાની

कृष्णो योगी शुकस्त्यागी राजानौ जनकराघवौ ।
वसिष्ठः कर्मकर्ता च पञ्चैते ज्ञानिनः स्मृताः ॥

અર્થાત:
યોગી શ્રી કૃષ્ણ , ત્યાગી શુકદેવજી ,રાજાઓમાં જનક , અને શ્રી રામ , તથા કર્મરત વશિષ્ઠ – આ પાંચ જ્ઞાની માનવામાં આવ્યા છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.