શિવ સ્તુતી ૯

सुताम्रपर्णीजलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यैः।

श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ।।9।।

 

અર્થાત : ભગવાન શંકર જે તામ્રપર્ણી નામની નદી અને સમુદ્રના સંગમમાં શ્રી રામચંદ્રજી દ્વારા અનેક બાણો અને વાનરો દ્વારા બાંધેલા પુલ પર સ્થાપિત કરેલ છે. એ શ્રી રામેશ્વર નામનાં શિવને હું નિયમથી પ્રણામ કરું છું

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.