જાણવા જેવું – આઠ ભૈરવ

रुद्रसंहारकालाख्या असितक्रोधभिषणा: |
महाभैरवखट्  वाङ्गावित्यष्टौ भैरवा: स्मृता: ||

— બ્રહ્મ વૈવિત્ર પુરાણ , બ્રહ્મ ખંડ , પાંચમો અધ્યાય

અર્થાત: રુદ્ર , સંહાર , કાલ , અસિત , ક્રોધ , ભીષણ , મહાભૈરવ , ખટ્વાંગ આમ ભૈરવની સંખ્યા આઠ જણાવી છે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.