આજનો સુવિચાર – મૃત્યુ (Tom Ford)

I’m not at all afraid of dying. Death for me will be like, ticked that box. Lived.

– Tom Ford

હું મૃત્યુથી નથી ડરતો. મૃત્યુ મારા માટે એક તૈયાર કરેલી સૂચિ ઉપર સફળ થયાની માત્ર નિશાની છે. બે સનાતન ચેતના વચ્ચેના સમય.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.