શાસ્ત્રવિધાન – સાક્ષાત મૃત્ય અને અમૃત તુલ્ય

द्व्यक्षरस्तु भवेन्मृत्युरुयक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्।
ममेति द्व्यक्षरो मृत्युर्न ममेति च शाश्वतम्।।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ, અધ્યાય ૧૨

સહદેવ મહારાજ યુધિષ્ઠિરને (દાનવીર કર્ણના મૃત્યુનાં શોકમાંથી મુક્ત કરવા ) બોધ આપતાં કહે છે કે :
“બે અક્ષર – મમ: (આ મારું છે – એવો ભાવ) એ જ  સાક્ષાત મૃત્ય છે અને ત્રણ અક્ષર – ન મમ: ( આ મારું નથી – એવો ભાવ ) એ જ અમૃત તુલ્ય સનાતન બ્રહ્મ છે”

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.