શાસ્ત્રવિધાન

न नग्रामीक्षते नारीं न नग्रान्पुरुषानपि।
मैथुनं सततं गुप्तं तपश्चैव समाचरेत्।।

– મહાભારત , અનુશાસન પર્વ , અધ્યાય ૨૬૮

અર્થાત – નગ્ન સ્ત્રી અને નગ્ન પુરુષની ઉપર દ્રષ્ટિ ના નાંખવી. મૈથુન અને ભોજન – આ બંન્ને કાર્ય સદા એકાંત સ્થાનો પર કરવા જોઈયે

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.