શિવ સ્તુતી ૪

कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय।
सदैव मान्धातृपुरे वसन्तमोंकारमीशं शिवमेकमीडे।। ૪||

અર્થાત :

જે ભગ વાન શંકર આ સંસાર સાગરને પાર પાડવા કાવેરી અને નર્મદાનાં પવિત્ર સંગમમાં સ્થિત માન્ધાતા નગરીમાં સદા નિવાસ કરે છે , એ અદ્વિતીય ‘ૐકારેશ્વર’ નામથી પ્રદિદ્ધ શ્રી શિવની સ્તુતિ કરું છું

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.