આજનો વિચાર – રૂપ

कोकिलानां स्वरो रूपं नारी रूपं पतिव्रतम्।
विद्या रूपं कुरूपाणां क्षमा रूपं तपस्विनाम्॥

અર્થાત : કોયલનું રૂપ એનો સ્વર છે. પતિવ્રતાપણું એ સ્ત્રીનું સ્વરૂપ છે , જ્ઞાન એ કુરૂપ લોકોનું રૂપ છે અને ક્ષમા ભાવ તપસ્વીઓનું રૂપ છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.