જાણવા જેવું : પાંચ કર્મેન્દ્રિયો

पाणिं पादं च पायुं च मेहनं पञ्चमं मुखम्।
इति संशब्द्यमानानि शृणु कर्मेन्द्रियाण्यपि।।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ , અધ્યાય  ૨૮૧

પાંચ કર્મેન્દ્રિયો  છે :  હાથ, પગ, ગુદા , લિંગ અને વાણી

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.