શિવ સ્તુતી ૧

सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्।
भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये।।૧।।

અર્થાત : જે ભગવાન શકંર પોતાની ભક્તિ પ્રદાન કરવા પરમ રમણીય તથા સ્વચ્છ સૌરાષ્ટ પ્રદેશમાં અવતીર્ણ થયા છે.
હું એ જ્યોર્તિમય લિંગસ્વરૂપ , ચંદ્રકલા કો આભૂષણ બનાયેલા ભગવાન શ્રી સોમનાથના શરણમાં જાઉં છું

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.