આજનો સુવિચાર – ગુરુ વિના શિષ્ય

दुग्धेन धेनुः कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम् ।
गुरुं विना भाति न चैव शिष्यः शमेन विद्या नगरी जनेन ॥

અર્થાત : જેમ દૂધ વગર ગાય , ફૂલ વગર લતા , શીલ વગર ભાર્યા (પત્ની) , કમળ વગર જળ , શમ (સંયમ) વગર વિદ્યા , અને સમાજ વગર નગરની શોભા નથી , એવી રીતે ગુરુ વિના શિષ્ય શોભે નહીં

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.