જાણવા જેવું : પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો

चक्षुषी नासिकाकर्णौ त्वक् जिह्वेति च पञ्चमी।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थानां ज्ञानानि कवयो विदुः।।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ , અધ્યાય  ૨૮૧

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો  છે : આંખ , નાક ,  કાન , ત્વચા અને જીભ

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.