આજનો સુવિચાર – પરિવારની પરિભાષા

ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः सः पिता यस्तु पोषकः।
तन्मित्रं यत्र विश्वासः सा भार्या या निवृतिः ॥

 

અર્થાત :પુત્ર એ છે જે પિતાનો ભક્ત છે , પિતા એ છે જે પોષક (ભરણ પોષણ) કરે. મિત્ર એ છે જે વિશ્વાસપાત્ર છે. પત્ની એ છે જે હૃદયને આનંદ આપે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.