આજનો સુવિચાર : મનુષ્યોનું ઐશ્વર્ય

आरोग्यं विद्वत्ता सज्जनमैत्री महाकुले जन्म ।
स्वाधीनता च पुंसां महदैश्वर्यं विनाप्यर्थे: ॥

 

અર્થાત : આરોગ્ય , વિદ્વત્તા, સજ્જન મનુષ્યની મૈત્રી , મહાન કુળમાં જન્મ , બીજા કોઈ પાર નિર્ભય ના રહેવું – આ સઘળાં ધન ન હોવાં છતાં મનુષ્યો માટે ઐશ્વર્ય છે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.