જાણવા જેવું: પાપનાં પ્રકાર

जानता तु कृतं पापं गुरु सर्वं भवत्युत।
अज्ञानात्स्खलिते दोषे प्रायश्चित्तं विधीयते।।

મહાભારત , શાંતિ પર્વ , અધ્યાય ૩૪

અર્થાત : જે પાપ જાણી  જોઇને કરવામાં આવે તે મોટું છે. જે પાપ અજાણતાં થઇ જાય તે નાનું છે અને તે પાપનો દોષ એ પ્રમાણે લાગે છે અને તેનું પ્રાયશ્ચિત તે જ પ્રમાણે કરવું જોઈએ.

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.