આજનો સુવિચાર :સાધુ

सत्यमेव व्रतं यस्य दया दीनेषु सर्वदा ।
कामक्रोधौ वशे यस्य स साधुः कथ्यते बुधैः ॥

 

અર્થાત : જેનું વ્રત કેવળ સત્ય છે , જે સદા દીન (ગરીબ) લોકોની સેવા કરે છે , જે કામ અને ક્રોધ જેના વશમાં છે , એને જ્ઞાની લોકો “સાધુ” કહે છે

2 comments so far

  1. srm31 on

    દરેક રચનાઓ વાંચવી ગમે તેવી હોય છે.

    Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.