શાસ્ત્રવિધાન: યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ (૨૯)

પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદનો ઓગણત્રીસમો પ્રશ્ન છે :

યક્ષનો સવાલ :

कोऽहंकार यइतिप्रोक्तः कश्च दम्भः प्रकीर्तितः।
किं तद्दैवं परं प्रोक्तं किं तत्पैशुन्यमुच्यते ।।

અર્થાત : અહંકાર કોને કહે છે ? દંભ કોને કહેવાય છે ? જેને પરમદૈવ કહે છે એ શું છે ? અને પૈશુન્ય (ચાડી) કોને કહેવાય ?

યુધિષ્ઠિર ઉત્તર આપે છે :

महाऽज्ञानमहंकारो दम्भो धर्मो ध्वजोच्छ्रयः।
दैवं रदानफलं प्रोक्तं पैशुन्यं परदूषणम् ।।

અર્થાત : મહાન્ અજ્ઞાન અહંકાર છે. પોતાને ખોટો મહાન ધર્માત્મા કહેવડાવનારને દંભ કહે છે. દાનનું ફળ પરમદૈવ કહેવાય છે. અને બીજા ઉપર ખોટો દોષ લગાડવો એ પૈશુન્ય છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.