જાણવા જેવું – સ્વર્ગના જન

स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे।
दानप्रसङ्गो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च॥

 

અર્થાત : દાન દેવામાં રુચિ , મધુર વાણી , દેવતાઓની પૂજા, તથા બ્રાહ્મણોને સંતુષ્ટ રાખવા , આ ચારે લક્ષણોવાળા વ્યક્તિ આ જગતમાં રહેવા છતાં સ્વર્ગના જન જાણવા જોઈએ.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.