ગણેશ સ્તુતિ – ૨

 

एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननम् ।
विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणाम्यहम् ॥

(एक-दन्तम् महा-कायम् लम्ब-उदर-गज-आननम् विघ्न-नाश-करम् देवम् हेरम्बम् प्रणामि अहम् ।)

 

અર્થાત:
એક દાંત વાળા , સ્થૂળકાય, દીર્ઘ પેટ વાળા તથા હાથી સમાન મુખવાળા , વિઘ્નોનો નાશ કરવાવાળા હેરમ્બ (શ્રી ગણેશજી) ને હું પ્રણામ કરું છું

માન્યતા એવી છે કે જયારે શિવ ભગવાને ગણેશજીનું મસ્તક કાપી નાખ્યું , ત્યાર બાદ માતા પાર્વતીને શાંત કરવા પોતાનાં ગણોને ઉત્તર દિશામાં જે પ્રથમ પ્રાણી મળે તેનું મસ્તક કાપીને આજ્ઞા કરી। એ પ્રથમ પ્રાણી હાથી હતો જેનું એક દંત ખંડિત હતો

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.