ગણેશ સ્તુતિ – ૧

गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् ।
उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॥

 

(गज-आननम् भूत-गण-अधिसेवितम् कपित्थ-जम्बू-फल-चारु-भक्षणम् उमा-सुतम् शोक-विनाश-कारकम् नमामि विघ्नेश्वर-पाद-पङ्कजम् ।)

 

અર્થાત: હાથીના મુખવાળા , ભૂત-ગણો દ્વારા સેવિત , કોઠાં અને જાબુંના ફળ ખાનાર , શોક (દુ:ખ અને કષ્ટ ) કરનાર , ઉમાનાં પુત્ર ને હું નમન કરું છું . વિઘ્નો ને નિયંત્રણ કરનાર શ્રી ગણેશજીના ચરણ-કમળને મારાં પ્રણામ

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.