આજનો સુવિચાર – શો અર્થ ?


धनेन किं यो न ददाति नाश्नुतेबलेन किं यश्च रिपुर्न बाधते ।
श्रुतेन किं यो न च धर्ममाचरेत् कियात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत् ॥

અર્થાત – એ ધનનો શું અર્થ , જે કાંઈ આપે નહીં અને જે કાંઈ ના ખાય ,
એ બળનો શું અર્થ , જે શત્રુઓને ના સતાવે ,
એ શાસ્ત્રનો શું અર્થ , જે ધર્મનું આચરણ ના કરાવે ,
અને એ આત્માનો શું અર્થ , જે જિતેન્દ્રિય ના હોય.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.