શ્લોક – પ્રાર્થના

न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् |
न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मात गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥

 

અર્થાત : ના હું પુણ્યને ઓળખું છું , ના તીર્થને , ના મુક્તિને સમજું છું , ના એને લાયક છું. હે માતા , ભક્તિ અને વ્રતનું પણ જ્ઞાન નથી. કેવળ તમે મારી ગતિ છો , તમે મારી ગતિ છો

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.