જાણવા જેવું : પતિ કોને કહેવાય

મહર્ષિ ગૌતમ પુત્ર , ચિરકારી કહે છે કે

भरणाद्धि स्त्रियो भर्ता पालनाद्धि पतिस्तथा।
गुणस्यास्य निवृत्तौ तु न भर्ता न पुनः पतिः।।

મહાભારત , શાંતિ પર્વ

અર્થાત: જે પુરુષ પોતાની સ્ત્રીઓનું ભરણ કરે છે તે ભર્તા કહેવાય છે અને પોષણ કરે છે તે પતિ કહેવાય છે . જે પુરુષમાં આ બે ગુણ ના રહે તે “ભર્તા” કે “પતિ”  કહેવાને યોગ્ય નથી.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.