શાસ્ત્રવિધાન: યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ (૧૫)

પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદનો પંદરમો પ્રશ્ન છે :

યક્ષનો સવાલ :

किंस्विदात्मा मनुष्यस् किंस्विद्दैवकृतः सखा।
उपजीवनं किस्विदस् किंस्विदस्य परायणम् ।।

અર્થાત : મનુષ્યનો આત્મા કોણ છે ? એનો દેવકૃત સખા કોણ છે ? એના જીવનનો સહારો કોણ છે ? અને એનો પરમ આશ્રય કોણ છે ?

યુધિષ્ઠિર ઉત્તર આપે છે :

पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भार्या दैवकृतः सखा।
उपजीवनं च पर्जन्यो दानमस् परायणम् ।।

અર્થાત : પુત્ર મનુષ્યનો આત્મા છે. ભાર્યા (પત્ની) એ તેનો દેવકૃત સખા છે. મેઘ એ જીવનનો સહારો છે . અને દાન એ પરમ આશ્રય છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.